بابک فتحی Babak Fathi

مدیر دفتر کانادا
آرشیتکت و کارشناس معماری داخلی ،
مهندس عمران،
مدیریت فنی و اجرایی شرکت ،
نظارت عالی بر پروژه های اجرایی شرکت.
مهارت ها:
طراحی داخلی و خارجی ،
طراحی مبلمان،
مدیریت کارگاه های ساختمانی ،
مدیریت و کنترل پروژه.