جناب آقای دکتر افشین فتحی

جناب آقای دکتر افشین فتحی Afshin Fathi

موسس و بنیانگذار شرکت نوین فرم معماری.نیارش و عضو هیئت مدیره شرکت

مدیر دفتر امریکا و پروژه های نفتی شرکت نیارش

تماس امریکا : 0018328174353

تماس کانادا  : 0014377743542 

تماس کانادا  : 0014372155182 

Web Analytics